Banner vietphatvti

Điều kiện du học đại học tại Đức mới nhất

<p style="text-align: justify;"> Những năm gần đ&acirc;y, ngo&agrave;i lựa chọn du học đại học tại Mỹ, Anh, hay Canada v&agrave; nhiều nước kh&aacute;c th&igrave; nước Đức cũng c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng chứng minh được sức h&uacute;t của m&igrave;nh bởi nhiều lợi &iacute;ch nổi bật như&nbsp;miễn ph&iacute; 100% học ph&iacute;&nbsp;ở c&aacute;c trường đại học c&ocirc;ng lập (ngoại trừ bang Baden-W&uuml;rttemberg c&oacute; thu học ph&iacute; của những sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng đến từ c&aacute;c nước thuộc EU) hay đa dạng ng&agrave;nh học thế mạnh từ kinh tế, kĩ thuật tới y tế. Vậy th&igrave; c&ograve;n chần chừ g&igrave; m&agrave; bạn kh&ocirc;ng t&igrave;m hiểu v&agrave; chuẩn bị cho việc&nbsp;du học đại học tại Đức&nbsp;ngay từ h&ocirc;m nay nhỉ! V&agrave; h&atilde;y c&ugrave;ng Việt Ph&aacute;t vti bắt đầu từ bước đầu ti&ecirc;n l&agrave; nắm vững&nbsp;những điều kiện cần v&agrave; đủ để du học đại học tại Đức&nbsp;nh&eacute;!</p> <p style="text-align: justify;"> L&agrave; một du học sinh đến từ Việt Nam, theo quy định của anabin (nếu bạn chưa biết, anabin l&agrave; một cơ sở dữ liệu của Đức, chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&aacute;c văn bằng gi&aacute;o dục quốc tế) bạn cần phải vượt qua&nbsp;kỳ thi Feststellungspr&uuml;fung. V&agrave;&nbsp;để tham gia b&agrave;i thi n&agrave;y th&igrave; bạn sẽ phải tham gia một kh&oacute;a học, thường k&eacute;o d&agrave;i 2 k&igrave; học tại một&nbsp;trường dự bị đại học (Studienkolleg)</p> <p style="text-align: justify;"> Dưới đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin cập nhật mới nhất từ DAAD &ndash; Deutscher Akademischer Austauschdienst Cơ quan trao đổi H&agrave;n L&acirc;m Đức về&nbsp;c&aacute;c điều kiện cần v&agrave; đủ m&agrave; bạn cần đảm bảo để&nbsp;du học đại học tại Đức.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Trường hợp 1</strong>: Đối với c&aacute;c bạn học sinh vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục cấp phổ th&ocirc;ng&nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> Bạn phải&nbsp;tham gia&nbsp;Kỳ thi Trung học Phổ th&ocirc;ng Quốc gia&nbsp;v&agrave; đủ điều kiện được c&ocirc;ng nhận&nbsp;tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng của Việt Nam.&nbsp;Tổng điểm thi của bạn cho 6 m&ocirc;n thi&nbsp;l&agrave; To&aacute;n học, Ngữ văn, Ngoại ngữ( thường l&agrave; tiếng Anh hoặc tiếng Đức) v&agrave; Vật l&iacute;, H&oacute;a học, Sinh học với c&aacute;c bạn chọn tổ hợp Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Địa l&iacute;, Lịch sử, Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n với c&aacute;c bạn chọn tổ hợp Khoa học X&atilde; hội phải&nbsp;đạt tối thiểu 36 điểm, với &iacute;t nhất 4 m&ocirc;n thi tr&ecirc;n 6 điểm v&agrave; kh&ocirc;ng m&ocirc;n thi n&agrave;o dưới 4 điểm.&nbsp;Lưu &yacute;, kh&ocirc;ng chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế b&agrave;i thi ngoại ngữ.&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Bạn cần c&oacute; giấy tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o một trường đại học ch&iacute;nh quy tại Việt Nam được Đức c&ocirc;ng nhận</li> </ol> <h5 style="text-align: justify;"> Những điều bạn cần đặc biệt ch&uacute; &yacute;</h5> <p style="text-align: justify;"> Lưu &yacute;, để chắc chắn đạt đủ&nbsp;điều kiện du học đại học tại Đức&nbsp;bạn c&oacute; thể c&acirc;n nhắc lựa chọn thi cả 2 tổ hợp Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Khoa học X&atilde; hội. Ngo&agrave;i ra, tổ hợp bạn lựa chọn cũng sẽ quyết định ng&agrave;nh học của bạn tại Đức sau n&agrave;y. Điều đặc biệt của&nbsp;du học đại học tại Đức&nbsp;l&agrave; bạn kh&ocirc;ng nhất thiết phải học một ng&agrave;nh tr&ugrave;ng với ng&agrave;nh học m&agrave; bạn c&oacute; giấy tr&uacute;ng tuyển từ một trường đại học ch&iacute;nh quy ở Việt Nam m&agrave; bạn c&oacute; thể thay đổi, nhưng vẫn phải dựa v&agrave;o khối học m&agrave; bạn chọn ở trường dự bị đại học (Schwerp&uuml;nkte T Kurs, W Kurs, M Kurs,&hellip; V&iacute; dụ như ng&agrave;nh học bạn c&oacute; giấy b&aacute;o tr&uacute;ng tuyển l&agrave; C&ocirc;ng nghệ thực phẩm, ở trường đại học m&agrave;&nbsp;trường dự bị đại học&nbsp;bạn muốn theo học trực thuộc lại kh&ocirc;ng c&oacute; ng&agrave;nh n&agrave;y, bạn bắt buộc phải điền v&agrave;o mục nguyện vọng một ng&agrave;nh học kh&aacute;c để c&oacute; thể xin được&nbsp;giấy b&aacute;o dự thi ( Zulassung)&nbsp;cho&nbsp;kỳ thi đầu v&agrave;o của trường dự bị đại học ( Aufnahmepr&uuml;fung).</p> <p style="text-align: justify;"> Ng&agrave;nh học bạn c&oacute; thể chọn c&oacute; thể l&agrave; Vật l&iacute;, H&oacute;a học,&hellip;. bất cứ ng&agrave;nh n&agrave;o vẫn thuộc mảng c&aacute;c ng&agrave;nh học về khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; kĩ thuật, để bạn vẫn được ph&acirc;n loại tham dự b&agrave;i thi đầu v&agrave;o v&agrave; theo&nbsp; học T Kurs tại trường dự bị đại học sau n&agrave;y. V&agrave; sau khi vượt qua&nbsp;kỳ thi Feststellungspr&uuml;fung&nbsp;m&agrave; Việt Ph&aacute;t vti&nbsp;đ&atilde; để cập ở đầu b&agrave;i viết n&agrave;y, bạn c&oacute; thể chọn ng&agrave;nh học nguyện vọng của m&igrave;nh l&agrave; một ng&agrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c v&iacute; dụ như Kĩ sư h&oacute;a học, C&ocirc;ng nghệ sinh học,&hellip; hoặc vẫn l&agrave; ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ thực phẩm ban đầu, t&ugrave;y theo &yacute; th&iacute;ch.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Tuy nhi&ecirc;n, rất nhiều bạn du học sinh người Việt đ&atilde; gặp t&igrave;nh huống &eacute;o le khi v&iacute; dụ, trong 6 m&ocirc;n thi bạn chọn để đạt điều kiện tổng điểm thi tr&ecirc;n 36 điểm bạn đ&atilde; chọn tổ hợp Khoa học x&atilde; hội, sau đ&oacute; bạn d&ugrave;ng điểm thi của 3 m&ocirc;n To&aacute;n học, Ngữ văn v&agrave; Tiếng Anh thuộc tổ hợp D01 để đăng k&iacute; v&agrave; nhận được giấy b&aacute;o tr&uacute;ng quyển từ ng&agrave;nh học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ở một trường đại học ch&iacute;nh quy ở Việt Nam. Trong trường hợp n&agrave;y bạn kh&ocirc;ng đạt đủ điều kiện x&eacute;t duyệt cho giấy APS, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về APS, c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn kh&ocirc;ng đạt đủ&nbsp;điền kiện du học đại học tại Đức, v&igrave; để theo học ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, bạn cần tham gia b&agrave;i thi của tổ hợp Khoa học tự nhi&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ngo&agrave;i ra về&nbsp;giấy tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o một trường đại học ở Việt Nam, việc d&ugrave;ng giấy tr&uacute;ng tuyển theo dạng x&eacute;t tuyển học bạ hoặc c&aacute;c h&igrave;nh thức kh&aacute;c kh&ocirc;ng d&ugrave;ng kết quả của kỳ thi Trung học Phổ th&ocirc;ng Quốc gia cũng ho&agrave;n to&agrave;n được chấp nhận, miễn với điều kiện trường đại học đ&oacute; được Đức c&ocirc;ng nhận v&agrave; bạn vẫn đảm bảo&nbsp; c&aacute;c điều kiện về điểm thi.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Trường hợp 2</strong>: Bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 2 năm học tại một trường đại học ch&iacute;nh quy ở Việt Nam, v&agrave; vẫn ho&agrave;n th&agrave;nh điều kiện về kết quả thi kỳ thi Trung học Phổ th&ocirc;ng Quốc gi</p> <p style="text-align: justify;"> Bạn sẽ được chuyển thẳng v&agrave;o năm thứ nhất một Trường Đại học trong c&ugrave;ng nh&oacute;m Ng&agrave;nh, hoặc tiếp tục theo học một&nbsp;trường dự bị đại học&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng bị giới hạn nh&oacute;m Ng&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Trường hợp 3</strong>: Bạn đ&atilde; tốt nghiệp hệ Cao đẳng th&igrave; c&oacute; thể được theo học một trường dự bị đại học trong c&ugrave;ng nh&oacute;m Ng&agrave;nh. Hoặc trong trường hợp bạn đ&atilde; tốt nghiệp hệ Cao đẳng v&agrave; thi chuyển tiếp l&ecirc;n Đại học th&agrave;nh c&ocirc;ng (Học kỳ thứ năm)&nbsp;th&igrave; c&oacute; thể được chuyển thẳng v&agrave;o năm thứ nhất một Trường Đại học trong c&ugrave;ng nh&oacute;m Ng&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Trường hợp 4</strong>: Tương tự như trường hợp 1 nhưng bạn c&oacute; Chứng chỉ DSD I hoặc DSD II v&agrave; x&aacute;c nhận của Điều phối vi&ecirc;n DSD&nbsp;th&igrave; bạn c&oacute; thể được chuyển thẳng v&agrave;o một&nbsp;trường dự bị đại học&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng bị giới hạn nh&oacute;m Ng&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"> Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; tất cả c&aacute;c th&ocirc;ng tin cập nhật mới nhất về&nbsp;điều kiện cần v&agrave; đủ để du học đại học tại Đức. Nếu bạn c&ograve;n thắc mắc n&agrave;o , đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ ngay với Việt Ph&aacute;t vti để được tư vấn sớm nhất nh&eacute;! Việt Ph&aacute;t vti&nbsp;ch&uacute;c bạn sớm thực hiện được ước mơ du học Đức của m&igrave;nh!</p>
Giải đáp thắc mắc về du học nhật bản miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến
GIÁM ĐỐC MIỀN BẮC
Hỗ trợ trực tuyến
PHỤ TRÁCH MIỀN BẮC
Hỗ trợ trực tuyến
GIÁM ĐỐC MIỀN NAM
Đăng ký nhận thông tin du học Nhật Bản

Thông tin du học Nhật Bản sẽ được gửi qua email . Chú ý điền địa chỉ Email chính xác